Menu

Downloads

Final accounts 2020 (CZ).
Final accounts 2019 (CZ).
Final accounts 2018 (CZ).
Final accounts 2017 (CZ).
Final accounts 2016 (CZ).
Final accounts 2015 (CZ).
Final accounts 2014 (CZ).
Corporate Compliance  Policy - AGROFERT Group (EN).
Politika Compliance koncernu AGROFERT (CZ). 

Code of Ethics - AGROFERT Group (EN).

Etický kodex koncernu AGROFERT (CZ).