Menu

Veřejně financované projekty

Aktivní projekty

Název
ID projektu
Akronym
Trvání projektu
 
Poskytovatel
Centrum alternativních ekologicky šetrných vysoce účinných antimikrobiálních prostředků pro průmyslové aplikace
TE02000006
Alterbio
2014 – 2019
Technologická agentura ČR, Program “Centra kompetence”
Funkční polymery pro aditivaci nanovlákenných filtračních membrán
FV10323
Antifouling
2016  2020
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Program “Trio”
Kompozitní materiály na bázi modifikovaných uhlíkových nanostruktur a vodivých polymerů
CZ.01.1.02/0.0/0.0/
15_019/0004547
CodIng
2016 – 2019
EU, ERDF prostřednictvím Mininisterstva průmyslu a obchodu ČR, Operační program "Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost" 2014 - 2020
Uhlíkové (nano)struktury a jejich modifikace pro kompozity
TH03020348
Condink
2018 – 2021
Technologická agentura ČR, Program “Epsilon”
Decorative Applications for Self-Organized Molecular Electrochromic Systems
760973-2
DecoChrom
2018 – 2022
EU, Unijní program Horizon 2020 (podpora výzkumu a inovací) 
Tištěný flexibilní elektrofotokatalytický systém na bázi organokřemičitých pojiv pro likvidaci organických polutantů
TH03030197
Elfocat
2018 – 2021
Technologická agentura ČR, Program “Epsilon”
Flexibilní tištěná mikroelektronika s využitím organických a hybridních materiálů
TE01020022
Flexprint
2016  2019
Technologická agentura ČR, Program “Centra kompetence”
Funkční aditiva pro tvrzený kámen s novými užitnými vlastnostmi
FV30114
Funkční aditiva
2018 – 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Program “Trio”
Pokročilý identifikační element pro rozpoznávání archiválií
VI1VS/105
Identifikátory
2016 – 2019
Ministerstvo vnitra ČR, Program bezpečnostního výzkumu ČR 2015 - 2022
Autonomní identifikační systémy pro detekci a zabezpečení výrobků v systému Průmysl 4.0
TH02010414
Label
2017 – 2019
Technologická agentura ČR, Program “Epsilon”
Nová aditiva pro multifunkční modifikaci polymerních povrchů
FV30048
Multifunkční polymery
2018 – 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Program “Trio”
Automatický systém sběru a zpracování teplotních a vlhkostních parametrů mikroklimatu a půdy pro podmínky precizního zemědělství ČR na principu Internetu věcí (IoT)
QK1810010
SmartField
2018 – 2022
Ministerstvo zemědělství ČR, Program aplikovaného výzkumu "Země" 2017 - 2025
 
Vodivé celulózové materiály pro antistatické a disipativní modifikace papírových a plastových výrobků
TH03020117
SmartPaper
2018 – 2021
Technologická agentura ČR, Program “Epsilon”
Senzory plynů na bázi hybridních nanostruktur pro IoT aplikace
TH04010211
Sepiot
2019 – 2022
Technologická agentura ČR, Program “Epsilon”
 

Název:Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů (Orgbat)
ID projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007445   
Trvání projektu: 04/2018 – 03/2022
Anotace projektu: Projekt je zaměřen na vývoj technologií pro akumulaci energie pro tradiční a obnovitelnou energii. Hledají se organické redoxní látky s vhodnými vlastnostmi pro sekundární a průtokové sekundární baterie s průtokem a na kvazi / pevné fáze. Perspektivní látky budou optimalizovány s ohledem na výrobní náklady a čistotu. Dále plánujeme prozkoumat další způsoby využití výsledků projektu v aplikacích chemické výroby (organická oxidační činidla), elektroseparační procesy a senzory.

Tento projekt získal finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 

       esif_AJ                    2Q==

                                                                        


Vybrané ukončené projekty

Název
ID projektu
Akronym
Trvání projektu
 
Poskytovatel
Cíl
Zvýšená energetická účinnost a komfort díky inteligentní kontrole propustnosti světla
NMP3-SE-2013-604204 EELICON 2014 –2017 7. rámcový program  Elektrochromní organické flexibilní systémy a jejich výrobní technologie
Flexibilní autonomní energetické systémy pro inteligentní textilie TA04010085 SUBATEX 2014 –2017 Technologická agentura České republiky Flexibilní baterie pro „energy harvesting“ systémy
Výzkum a vývoj pokročilých tenkovrstvých prvků pro přímé sledování časových proměnných pomocí přesně kalibrované změny barvy TA03010548 Barevné hodiny 2013 –2015 Technologická agentura České republiky Tištěné štítky pro světelné záření s barevným označením pro zdravotní a kulturní dědictví. Cena TA ČR 2017 za originalitu řešení.
Nano disperze na bázi vody pro funkční povrchovou úpravu TA01010613 NANOCOVER 2011 –2014
Technologická agentura České republiky
Vodní disperze nano TiO2 pro samočisticí systémy a UV filtraci
Multikomponentní elektronické systémy založené na organických látkách

FR-TI1/144 MULTISENSORG 2009 –2013
Ministerstvo průmyslu a obchodu Aplikace organických molekul pro elektronické a senzorické systémy

Inovativní přepínatelné stínící zařízení na bázi Nanomateriálů a konfigurací hybridních elektrochromních zařízení 200431 INNOSHADE 2008 –2011
7. rámcový program  Škálování flexibilních organických elektrochromních systémů